MX07-210/17.6-230/020

Mikro MX07-210/17.6-230/020 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 10Kvar
mx07-400/17.8-440/020mx07-400/17.8-440/020

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
great!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
good!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok!
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác