MX07-400/22.2-440/025

Mikro MX07-400/22.2-440/025 : Cuộn kháng tụ bù 25Kvar, 440V, lọc 7%
estel  reactor - 100kvar - 1000x1000.jpgestel reactor - 100kvar - 1000x1000.jpg
Giá bán chưa có thuế $129.43

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
great!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
good!
Huyen Nguyen
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
ok!
Huyen Nguyen
Các phản hồi khác