MCB - CB tép của LS

CB tép 2, 3, 4 pha của LS với nhiều mã hàng phổ biến như BKN, BKH...
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 12 of 12

MCB LS

LS BKN-1P

LS BKN-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá chưa thuế: $2.44

LS BKN-2P

LS BKN-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá chưa thuế: $5.23

LS BKN-3P

LS BKN-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá chưa thuế: $8.14

LS BKN-4P

LS BKN-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá chưa thuế: $12.83

LS BKN-b-1P

LS BKN-b-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $4.16

LS BKN-b-2P

LS BKN-b-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $7.67

LS BKN-b-3P

LS BKN-b-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $12.37

LS BKN-b-4P

LS BKN-b-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $18.41

LS BKH-1P

LS BKH-1P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $6.70

LS BKH-2P

LS BKH-2P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $14.49

LS BKH-3P

LS BKH-3P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $23.01

LS BKH-4P

LS BKH-4P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá chưa thuế: $29.74