Biến tần Powtran

 • Xuất xứ Trung Quốc
 • Có loại biến tần 1 pha và 3 pha, đây là một trong những hãng biến tần được sử dụng lâu đời ở Việt Nam

Biến tần 1 pha Powtran

 • Powtran PI130 0R7G1 Biến tần 0.75  kw 1hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V, không có ngõ điện trở xả
 • Powtran PI130 0R7G1 Z Biến tần 0.75  kw 1hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI130 1R5G1 Biến tần 1.5kw 2hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V, không có ngõ điện trở xả
 • Powtran PI130 1R5G1 Z Biến tần 1.5  kw 2hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9100a - R75G1 Biến tần 0.75kw 1hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9100a - 1R5G1 Biến tần 1.5kw 2hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9100a - 2R2G1 Biến tần 2.2kw 3hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9100a - 004G1 Biến tần 4kw 5.5hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9100a - 5R5G1 Biến tần 5.5kw 7hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9200a - 7R5G1 Biến tần 7.5kw 10hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9200a - 011G1 Biến tần 11kw 14.7hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9200a - 015G1 Biến tần 15kw 20hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
 • Powtran PI9200a - 018G1 Biến tần 18kw 24hp vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V

Biến tần 3 pha Powtran

 • Powtran PI8100a1 R75G3T Biến tần 0.75kw 1hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V, không có ngõ điện trở xả
 • Powtran PI8100a1 R75G3 Biến tần 0.75  kw 1hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a1 1R5G3 Biến tần 1.5kw 2hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a 2R2G3 Biến tần 2.2kw 3hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a 004G3 Biến tần 3.7kw 5hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a 5R5G3 Biến tần 5.5kw 7.5hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a 7R5G3 Biến tần 7.5kw 10hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI8100a 011F3 Biến tần 11kw 15hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - R75G3/1R5F3 Biến tần 0.75kw 1hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - 1R5G3/2R2F3 Biến tần 1.5kw 2hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - 2R2G3/004F3 Biến tần 2.2kw 3hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - 004G3/5R5F3 Biến tần 4kw 5.5hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - 5R5G3/7R5F3 Biến tần 5.5kw 5hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100a - 7R5G3/011F3 Biến tần 7.5kw 10hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9100B - 011G3/015F3 Biến tần 11kw 15hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 011G3/015F3 Biến tần 11kw 15hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 015G3/018F3 Biến tần 15kw 20hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 018G3/022F3 Biến tần 18kw 24hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 022G3/030F3 Biến tần 22kw 29.3hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 030G3/037F3 Biến tần 30kw 40hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 037G3/045F3 Biến tần 37kw 49.3hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 045G3/055F3 Biến tần 45kw 60hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 055G3/075F3 Biến tần 55kw 73.3hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 075G3/093F3 Biến tần 75kw 100hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 093G3/110F3 Biến tần 93kw 124hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 110G3/132F3 Biến tần 110kw 147hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 132G3/160F3 Biến tần 132kw 176hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9200 - 160G3/187F3 Biến tần 160kw 213hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 187G3/200F3 Biến tần 187kw 249hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 200G3/220F3 Biến tần 200kw 267hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 220G3/250F3 Biến tần 220kw 293hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 250G3/280F3 Biến tần 250kw 333hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 280G3/315F3 Biến tần 280kw 373hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 315G3/355F3 Biến tần 315kw 420hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 355G3/400F3 Biến tần 355kw 473hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V
 • Powtran PI9300 - 400G3/450F3 Biến tần 400kw 533hp vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V