Contactor Khởi Động Từ dành cho tụ bù

Chint gồm các mã CJ19- 3220/02, CJ19-3211, CJ19- 4320/03, CJ19-4311, CJ19-6321, CJ19-9521, CJ19-9512 dành cho tụ bù 3 pha các ngưỡng 10kvar, 15kvar, 20kvar, 30kvar ...
No record found