Khởi động từ số Tense

No record found

Tense KON-TER-18: Khởi động từ số 18A Digital contactor kèm rơ le nhiệt

Khởi động từ số Digital contactor kèm bảo vệ nhiệt (dòng định mức 18A) Tense KON-TER-18 điện áp ...

Giá bán: 1,535,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense KON-TER-12: Khởi động từ số 12A Digital contactor kèm rơ le nhiệt

Khởi động từ số Digital contactor kèm bảo vệ nhiệt (dòng định mức 12A) Tense KON-TER-12 Bồi thường ...

Giá bán: 1,386,000 ₫