Điện trở Shunt

Điện trở Shunt thường được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Ấn Độ, với nhiều ngưỡng khác nhau như 5A, 10A, 15A, 20A, 40A .... 50mV, 60mV, 100mV, 300mV ...

Điện trở Shunt DC

Điện trở Shunt DC
Page 1 of 3
Results 1 - 20 of 45

Shunt FLTS060X0400 : Điện trở Shunt 400A/60mV

Shunt FLTS060X0400 - Điện trở Shunt 400A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0300 : Điện trở Shunt 300A/60mV

Shunt FLTS060X0300 - Điện trở Shunt 300A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0200 : Điện trở Shunt 200A/60mV

Shunt FLTS060X0200 - Điện trở Shunt 200A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0150 : Điện trở Shunt 150A/60mV

Shunt FLTS060X0150 - Điện trở Shunt 150A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0100 : Điện trở Shunt 100A/60mV

Shunt FLTS060X0100 - Điện trở Shunt 100A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0080 : Điện trở Shunt 80A/60mV

Shunt FLTS060X0080 - Điện trở Shunt 80A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0040 : Điện trở Shunt 40A/60mV

Shunt FLTS060X0040 - Điện trở Shunt 40A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0015 : Điện trở Shunt 15A/60mV

Shunt FLTS060X0015 - Điện trở Shunt 15A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0006 : Điện trở Shunt 6A/60mV

Shunt FLTS060X0006 - Điện trở Shunt 6A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X3000 : Điện trở Shunt 3000A/75mV

Shunt FLTS75X3000 - Điện trở Shunt 3000A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X2000 : Điện trở Shunt 2000A/75mV

Shunt FLTS75X2000 - Điện trở Shunt 2000A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X1500 : Điện trở Shunt 1500A/75mV

Shunt FLTS75X1500 - Điện trở Shunt 1500A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X1200 : Điện trở Shunt 1200A/75mV

Shunt FLTS75X1200 - Điện trở Shunt 1200A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X1000 : Điện trở Shunt 1000A/75mV

Shunt FLTS75X1000 - Điện trở Shunt 1000A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0800 : Điện trở Shunt 800A/75mV

Shunt FLTS75X0800 - Điện trở Shunt 800A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0600 : Điện trở Shunt 600A/75mV

Shunt FLTS75X0600 - Điện trở Shunt 600A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0500 : Điện trở Shunt 500A/75mV

Shunt FLTS75X0500 - Điện trở Shunt 500A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0400 : Điện trở Shunt 400A/75mV

Shunt FLTS75X0400 - Điện trở Shunt 400A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0300 : Điện trở Shunt 300A/75mV

Shunt FLTS75X0300 - Điện trở Shunt 300A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0200 : Điện trở Shunt 200A/75mV

Shunt FLTS75X0200 - Điện trở Shunt 200A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0150 : Điện trở Shunt 150A/75mV

Shunt FLTS75X0150 - Điện trở Shunt 150A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0100 : Điện trở Shunt 100A/75mV

Shunt FLTS75X0100 - Điện trở Shunt 100A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0080 : Điện trở Shunt 80A/75mV

Shunt FLTS75X0080 - Điện trở Shunt 80A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0040 : Điện trở Shunt 40A/75mV

Shunt FLTS75X0040 - Điện trở Shunt 40A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0015 : Điện trở Shunt 15A/75mV

Shunt FLTS75X0015 - Điện trở Shunt 15A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS75X0006 : Điện trở Shunt 6A/75mV

Shunt FLTS75X0006 - Điện trở Shunt 6A/75mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X3000 : Điện trở Shunt 3000A/50mV

Shunt FLTS50X3000 - Điện trở Shunt 3000A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X2000 : Điện trở Shunt 2000A/50mV

Shunt FLTS50X2000 - Điện trở Shunt 2000A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X1500 : Điện trở Shunt 1500A/50mV

Shunt FLTS50X1500 - Điện trở Shunt 1500A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X1200 : Điện trở Shunt 1200A/50mV

Shunt FLTS50X1200 - Điện trở Shunt 1200A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X1000 : Điện trở Shunt 1000A/50mV

Shunt FLTS50X1000 - Điện trở Shunt 1000A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0800 : Điện trở Shunt 800A/50mV

Shunt FLTS50X0800 - Điện trở Shunt 800A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0600 : Điện trở Shunt 600A/50mV

Shunt FLTS50X0600 - Điện trở Shunt 600A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0500 : Điện trở Shunt 500A/50mV

Shunt FLTS50X0500 - Điện trở Shunt 500A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0400 : Điện trở Shunt 400A/50mV

Shunt FLTS50X0400 - Điện trở Shunt 400A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0300 : Điện trở Shunt 300A/50mV

Shunt FLTS50X0300 - Điện trở Shunt 300A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0200 : Điện trở Shunt 200A/50mV

Shunt FLTS50X0200 - Điện trở Shunt 200A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0150 : Điện trở Shunt 150A/50mV

Shunt FLTS50X0150 - Điện trở Shunt 150A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0100 : Điện trở Shunt 100A/50mV

Shunt FLTS50X0100 - Điện trở Shunt 100A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS50X0080 : Điện trở Shunt 80A/50mV

Shunt FLTS50X0080 - Điện trở Shunt 80A/50mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0500 : Điện trở Shunt 500A/60mV

Shunt FLTS060X0500 - Điện trở Shunt 500A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0600 : Điện trở Shunt 600A/60mV

Shunt FLTS060X0600 - Điện trở Shunt 600A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X0800 : Điện trở Shunt 800A/60mV

Shunt FLTS060X0800 - Điện trở Shunt 800A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X1000 : Điện trở Shunt 1000A/60mV

Shunt FLTS060X1000 - Điện trở Shunt 1000A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X1200 : Điện trở Shunt 1200A/60mV

Shunt FLTS060X1200 - Điện trở Shunt 1200A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X1500 : Điện trở Shunt 1500A/60mV

Shunt FLTS060X1500 - Điện trở Shunt 1500A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X2000 : Điện trở Shunt 2000A/60mV

Shunt FLTS060X2000 - Điện trở Shunt 2000A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS060X3000 : Điện trở Shunt 3000A/60mV

Shunt FLTS060X3000 - Điện trở Shunt 3000A/60mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0006 : Điện trở Shunt 6A/100mV

Shunt FLTS100X0006 - Điện trở Shunt 6A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0015 : Điện trở Shunt 15A/100mV

Shunt FLTS100X0015 - Điện trở Shunt 15A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0040 : Điện trở Shunt 40A/100mV

Shunt FLTS100X0040 - Điện trở Shunt 40A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0080 : Điện trở Shunt 80A/100mV

Shunt FLTS100X0080 - Điện trở Shunt 80A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0100 : Điện trở Shunt 100A/100mV

Shunt FLTS100X0100 - Điện trở Shunt 100A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0150 : Điện trở Shunt 150A/100mV

Shunt FLTS100X0150 - Điện trở Shunt 150A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0200 : Điện trở Shunt 200A/100mV

Shunt FLTS100X0200 - Điện trở Shunt 200A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0300 : Điện trở Shunt 300A/100mV

Shunt FLTS100X0300 - Điện trở Shunt 300A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0400 : Điện trở Shunt 400A/100mV

Shunt FLTS100X0400 - Điện trở Shunt 400A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0500 : Điện trở Shunt 500A/100mV

Shunt FLTS100X0500 - Điện trở Shunt 500A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0600 : Điện trở Shunt 600A/100mV

Shunt FLTS100X0600 - Điện trở Shunt 600A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫

Shunt FLTS100X0800 : Điện trở Shunt 800A/100mV

Shunt FLTS100X0800 - Điện trở Shunt 800A/100mV Linh kiện điện tử dùng đo dòng điện DC Xuất xứ Ấn Độ

Giá bán: 1 ₫
Page 1 of 3