MCB Mitsubishi hay CB tép của Mitsubishi gồm dòng MDI MCB và MEI MCB với các mã BH-D, BH-DN, KB-D, BV-D ...

Cầu dao tự động BH-D SERIES
Cầu dao tự động BH-DN SERIES
MCB BH-DN SERIES
Cầu dao tự động dòng một chiều BH-D SERIES
MCB BH-D SERIES (FOR DC TYPE)
Cầu dao cách ly KB-D SERIES
ISOLATING SWITCH KB-D SERIES
Cầu dao chống dòng rò BV-D SERIES
RCCB BV-D SERIES
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Mitsubishi
Page 1 of 5
Results 1 - 40 of 189

MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 6kA BH-D6 1P 0.5A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 6kA BH-D6 1P 0.5A ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 1A 6kA BH-D6 1P 1A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 1A 6kA BH-D6 1P 1A ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 1.6A 6kA BH-D6 1P 1.6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 1.6A 6kA BH-D6 1P 1.6A ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 2A 6kA BH-D6 1P 2A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 2A 6kA BH-D6 1P 2A ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 3A 6kA BH-D6 1P 3A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 3A 6kA BH-D6 1P 3A ...

Giá chưa thuế: $3.69

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 4A 6kA BH-D6 1P 4A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 4A 6kA BH-D6 1P 4A ...

Giá chưa thuế: $3.69

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 6A 6kA BH-D6 1P 6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 6A 6kA BH-D6 1P 6A ...

Giá chưa thuế: $3.69

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 10A 6kA BH-D6 1P 10A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 10A 6kA BH-D6 1P 10A ...

Giá chưa thuế: $2.57

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 13A 6kA BH-D6 1P 13A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 13A 6kA BH-D6 1P 13A ...

Giá chưa thuế: $2.57

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 16A 6kA BH-D6 1P 16A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 16A 6kA BH-D6 1P 16A ...

Giá chưa thuế: $2.57

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 20A 6kA BH-D6 1P 20A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 20A 6kA BH-D6 1P 20A ...

Giá chưa thuế: $2.57

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 25A 6kA BH-D6 1P 25A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 25A 6kA BH-D6 1P 25A ...

Giá chưa thuế: $2.92

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 32A 6kA BH-D6 1P 32A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 32A 6kA BH-D6 1P 32A ...

Giá chưa thuế: $2.92

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 40A 6kA BH-D6 1P 40A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 40A 6kA BH-D6 1P 40A ...

Giá chưa thuế: $3.34

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 50A 6kA BH-D6 1P 50A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 50A 6kA BH-D6 1P 50A ...

Giá chưa thuế: $4.38

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 63A 6kA BH-D6 1P 63A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 63A 6kA BH-D6 1P 63A ...

Giá chưa thuế: $4.90

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 6kA BH-D6 1P N 0.5A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 0.5A 6kA BH-D6 1P ...

Giá chưa thuế: $11.58

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1A 6kA BH-D6 1P N 1A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $11.58

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1.6A 6kA BH-D6 1P N 1.6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1.6A 6kA BH-D6 1P ...

Giá chưa thuế: $11.58

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 2A 6kA BH-D6 1P N 2A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 2A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $11.58

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 3A 6kA BH-D6 1P N 3A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 3A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $8.30

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 4A 6kA BH-D6 1P N 4A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 4A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $8.30

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 6A 6kA BH-D6 1P N 6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 6A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $8.30

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 10A 6kA BH-D6 1P N 10A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 10A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $5.97

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1 pha + N 13A 6kA BH-D6 1P N 13A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 1 pha + N 13A 6kA ...

Giá chưa thuế: $5.97

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 16A 6kA BH-D6 1P N 16A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 16A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $5.97

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 20A 6kA BH-D6 1P N 20A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 20A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $5.97

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 25A 6kA BH-D6 1P N 25A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 25A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $6.66

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 32A 6kA BH-D6 1P N 32A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 32A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $6.66

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 40A 6kA BH-D6 1P N 40A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 40A 6kA BH-D6 1P N ...

Giá chưa thuế: $8.12

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 0.5A 6kA BH-D6 2P 0.5A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 0.5A 6kA BH-D6 2P 0.5A ...

Giá chưa thuế: $12.16

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 1A 6kA BH-D6 2P 1A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 1A 6kA BH-D6 2P 1A ...

Giá chưa thuế: $12.16

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 1.6A 6kA BH-D6 2P 1.6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 1.6A 6kA BH-D6 2P 1.6A ...

Giá chưa thuế: $12.16

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 2A 6kA BH-D6 2P 2A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 2A 6kA BH-D6 2P 2A ...

Giá chưa thuế: $12.16

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 3A 6kA BH-D6 2P 3A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 3A 6kA BH-D6 2P 3A ...

Giá chưa thuế: $8.77

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 4A 6kA BH-D6 2P 4A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 4A 6kA BH-D6 2P 4A ...

Giá chưa thuế: $8.77

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 6A 6kA BH-D6 2P 6A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 6A 6kA BH-D6 2P 6A ...

Giá chưa thuế: $8.77

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 10A 6kA BH-D6 2P 10A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 10A 6kA BH-D6 2P 10A ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 13A 6kA BH-D6 2P 13A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 13A 6kA BH-D6 2P 13A loại C ...

Giá chưa thuế: $6.26

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 16A 6kA BH-D6 2P 16A loại C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 16A 6kA BH-D6 2P 16A ...

Giá chưa thuế: $6.26
Page 1 of 5