Cách đấu dây dùng cho tất cả công tơ 1 pha cả loại công tơ điện cơ 1 pha và công tơ điện tử 1 pha là nguồn vào chân 1 và 3, nguồn cấp ra tải sử dụng chân 2 và 4